Analiza finansowa to też analiza kryminalna

Na stronie internetowej Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest co poczytać! W dziale „Czytelnia” znalazły swoje miejsce różnorakie opracowania o przestępczości, w tym jedno szczególnie dla nas interesujące. „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania” (PDF), to przeszło 250-stronicowe opracowanie pod redakcją Piotra Chlebowicza. Obok takich zagadnień, jak oszustwa kredytowe, parabanki czy korupcja, znalazło się i miejsce dla artykułów bezpośrednio dotykających problematyki analizy kryminalnej. Do zapoznania się z całym opracowaniem oczywiście zachęcamy, a poniżej kilka fragmentów, dla tych szczególnie niecierpliwych:

„Aspekty wykrywcze, a następnie kwestie procesowego wykorzystywania efektów analiz kryminalnych to domena operacyjnej analizy kryminalnej. Należy jednak w tym miejscu wskazać, że analiza kryminalna jest przydatna w sprawach wielowątkowych, gdzie występuje rozbudowana struktura powiązań przestępczych. Towarzyszy temu duża ilość informacji, których nie można przyswoić metodami tradycyjnymi. Zwraca się uwagę, że w skomplikowanych stanach faktycznych kojarzenie faktów jest z uwagi na ich ilość i złożoność poważnie utrudnione. Na przykład w sprawie Amber Gold do opracowania są dokumenty w 530 kartonach i 196 segregatorach oraz elektroniczne nośniki danych o pojemności 7 terabajtów.

Wyróżnia się kilka form operacyjnej analizy kryminalnej. Analiza przestępstwa  polega na chronologicznej rekonstrukcji zdarzenia, głównie w celu ustalenie luk  informacyjnych i sformułowania zaleceń dotyczących dalszych kierunków  postępowania. Analiza porównawcza to wyszukiwanie według odpowiednio dobranych kryteriów informacji o podobnych przestępstwach. Analiza grup przestępczych to wykorzystanie wszelkich informacji procesowych, operacyjnych i ze źródeł otwartych w celu budowy obrazu struktury i działalności takiej grupy, często w kontekście werbunku lub jej dezintegracji. Analiza prowadzenia sprawy to szczególnego rodzaju postać analizy kryminalnej gdyż w przeciwieństwie do pozostałych koncentruje się ona na ocenie prawidłowości czynności wykrywczych i dowodowych w konkretnej sprawie. Wreszcie tzw. analiza profilu szczególnego a zatem próba określenia na podstawie opisu przestępstwa cech charakterologicznych i fizycznych osoby sprawcy. (…)

Podobnie jak w przypadku innych przedsięwzięć kryminalnych przestępstwa przeciwko bankom niezależnie czy chodzi o rozbój czy o oszustwo kredytowe można scharakteryzować jako sekwencję rozmaitych czynności i zachowań sprawców, które mimo różnych prób kamuflażu zostawiają jednak ślady, które mogą zostać wykorzystane w działaniach wykrywczych. Na tle tej problematyki warto zwrócić uwagę na złożone formy działalności przestępczej jak pranie brudnych pieniędzy. Wielość podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, duża liczba transakcji finansowych z udziałem banków i innych instytucji finansowych powoduje, że w postępowaniu karnym prowadzonym w kierunku art. 299 k.k. występuje wielowarstwowa sieć powiązań i zależności.

Trudno sobie wyobrazić metodykę postępowania przygotowawczego z art. 299 k.k. bez analizy kryminalnej.

(…) istota zagadnienia sprowadza się do tego, że działalność przestępcza w interesującym nas obszarze pozostawia szczególnego rodzaju ślady, mianowicie chodzi o ślady w postaci informacji. Informacja stanowi zatem podstawowe tworzywo na którym pracuje analityk kryminalny. Na przykład na podstawie analizy telefonicznej analityk w drodze rozumowania dedukcyjnego może wykazać istnienie powiązań kapitałowych pomiędzy poszczególnymi osobami, podmiotami gospodarczymi.

Analiza kryminalna sprawy albo znacząco ułatwia rekonstrukcję stanu faktycznego lub przynajmniej porządkuje podstawy wiedzy policyjnej w omawianym zakresie.”

ŹRÓDŁO: „Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania”, red. Piotr Chlebowicz, Olsztyn 2013.

Dodaj komentarz